Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

»Τρομακτικες ζημιες για τα ελληνικα συγκροτηματα των ΜΜΕ!

http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=285501&cid=9

Ζημιές ύψους 107,7 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσιες από εκείνες του 2009, κατέγραψαν το 2010 οι πέντε μεγαλύτεροι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών, καθώς απώλεσαν περί το ένα πέμπτο των εσόδων τους. Η πτώση των κυκλοφοριών των εντύπων και των διαφημιστικών εσόδων οδήγησαν στην... εμφάνιση μεγάλων ζημιών που δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία του κλάδου, αλλά και στη διόγκωση της δανειακής επιβάρυνσης, αφού τα ξένα κεφάλαια ανήλθαν στο 72% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 64% έναν χρόνο πριν, με αντίστοιχο περιορισμό της αναλογίας των ιδίων κεφαλαίων σε 28%, από 36% έναν χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα με τους ισολογισμούς τους, οι εταιρείες Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΔΟΛ), Πήγασος, Η Καθημερινή, Αττικές Εκδόσεις και Χ. Κ. Τεγόπουλος, οι οποίες αποτελούν τις πέντε μεγαλύτερες βάσει εσόδων επιχειρήσεις του κλάδου, πραγματοποίησαν τον χρόνο που πέρασε, από κοινού με τις θυγατρικές τους, συνολικές πωλήσεις ύψους 570,65 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2009 (729,1 εκατ. ευρώ) κατά 158,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 22%. Συγχρόνως παρουσίασαν επιδείνωση:* Των μεικτών κερδών κατά 74,4 εκατ. ευρώ (122,2 εκατ. ευρώ από 196,6 εκατ. ευρώ) με ποσοστιαία μεταβολή -38%* Των αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 56,7 εκατ. ευρώ (-77,1 εκατ. ευρώ από -20,4 εκατ. ευρώ) με ποσοστιαία μεταβολή -279%* Των αποτελεσμάτων προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά 56,3 εκατ. ευρώ (-97,3 εκατ. ευρώ από -41 εκατ. ευρώ) με ποσοστιαία μεταβολή -137%* Των αποτελεσμάτων προ φόρων κατά 57,9 εκατ. ευρώ (-110,4 εκατ. ευρώ από -52,5 εκατ. ευρώ) με ποσοστιαία μεταβολή -110%* Των καθαρών αποτελεσμάτων, αφαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας, κατά 56 εκατ. ευρώ (-107,65 εκατ. ευρώ από -51,65 εκατ. ευρώ) με ποσοστιαία μεταβολή -108%.Πιο συγκεκριμένα, επιδεινώθηκαν τα περιθώρια μεικτού κέρδους κατά 5,6 εκατοστιαίες μονάδες (21,4% από 27%), EBITDA κατά 10,7 εκατοστιαίες μονάδες (-13,5% από -2,8%), EBIT κατά 11,4 εκατοστιαίες μονάδες (-17% από -5,6%) και κερδών προ φόρων κατά 12,1 εκατοστιαίες μονάδες (-19,3% από -7,2%). Επίσης, επιδείνωση παρουσίασαν οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των πέντε επιχειρήσεων μειώθηκαν λόγω των ζημιών κατά 105,85 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 31% και αντιστοιχούν πλέον στο 28% του συνόλου των μειωμένων κατά 10% απασχολουμένων κεφαλαίων (860,5 εκατ. ευρώ), από 36% έναν χρόνο πριν. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων σε καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκε σε -37,5% το 2010 έναντι -13,8% το 2009. Τα αποτελέσματα ανά επιχείρηση ποικίλλουν φυσικά, αν και ζημιές κατέγραψαν και οι πέντε. Αναλυτικά: ΔΟΛ: Ζημιά 46,9 εκατ. ευρώΗ εταιρεία ΔΟΛ (Στ. Ψυχάρης 25,16%, Ίδρυμα Λαμπράκη 24,88%, Benbay Ltd 19,23%, λοιποί μέτοχοι 30,73%) σε ενοποιημένη βάση το 2010 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 201,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2009 (255,8 εκατ. ευρώ) κατά 54,7 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 21%. Κατέγραψε μεικτά κέρδη 42,4 εκατ. ευρώ (-36%), EBITDA -32,6 εκατ. ευρώ (-336,5%), EBIT -39,3 εκατ. ευρώ (-181%), κέρδη προ φόρων -43,9 εκατ. ευρώ (-170%) και μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας καθαρά κέρδη -46,9 εκατ. ευρώ (-149%). Τα ίδια κεφάλαια (21,7 εκατ. ευρώ της εταιρείας και 3,2 εκατ. ευρώ τρίτων) περιορίστηκαν στο 10% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (284,9 εκατ. ευρώ), το μακροπρόθεσμο χρέος (85,7 εκατ. ευρώ) αυξήθηκε κατά 23,5%, ενώ οι βραχυπρόθεσμες οφειλές (138,3 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 13%. Ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 18,4 εκατ. ευρώ, ανερχόμενος σε 128,3 εκατ. ευρώ. "Οι διαθέσιμες, αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον όμιλο επαρκούν για να αντιμετωπίσουν πιθανή βραχυπρόθεσμη έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων", αναφέρεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου, όπου τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και η επιδεινούμενη ύφεση "ανέδειξαν τα διαρθρωτικά προβλήματα" που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα αποτελέσματα του ομίλου, τα οποία το 2010 επιβαρύνθηκαν με διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 3,8 εκατ. ευρώ, ενώ το 2009 είχαν ευνοηθεί από μη λειτουργικά έσοδα και μερίσματα από συγγενικές επιχειρήσεις, ενσωματώνουν ζημιές προ φόρων 28,9 εκατ. ευρώ του εκδοτικού κλάδου (έσοδα 118,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 29%), 6,7 εκατ. ευρώ του εκτυπωτικού κλάδου (έσοδα 32,3 εκατ. ευρώ) και σημαντικές ζημιές των λοιπών κλάδων (ο τουριστικός είχε έσοδα 26,9 εκατ. ευρώ). Ο όμιλος δηλώνει ότι κινείται, μεταξύ άλλων, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων του τομέα της ηλεκτρονικής ενημέρωσης, με την καθιέρωση των ψηφιακών εκδόσεων, σε συνδυασμό με τη διακοπή της έκδοσης ή την πώληση ζημιογόνων εντύπων. Η μητρική εταιρεία ΔΟΛ ΑΕ, η οποία εκδίδει τις εφημερίδες "Τα Νέα" και "Το Βήμα", κατέγραψε πωλήσεις ύψους 104 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2009 κατά 20%, μεικτά κέρδη 26,6 εκατ. ευρώ (-37%), EBITDA -18,4 εκατ. ευρώ (-229%), EBIT -19,6 εκατ. ευρώ (-191%), κέρδη προ φόρων -21,5 εκατ. ευρώ (-218,5%) και μετά τους φόρους καθαρά κέρδη -25,8 εκατ. ευρώ (-197%). Τα έσοδά της από την κυκλοφορία εντύπων μειώθηκαν κατά 20%, ενώ τα διαφημιστικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 26%. Πήγασος: Ζημιά 31,1 εκατ. ευρώΗ εταιρεία Πήγασος (Μαρία Μπόμπολα 34,39%, Φ. Μπόμπολας 25,63%, ΝΕΠ Εκδόσεις 13,38%, Γ. Μπόμπολας 11,23%, λοιποί μέτοχοι 15,37%) σε ενοποιημένη βάση το 2010 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 162,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές είναι μειωμένες έναντι του 2009 (227,9 εκατ. ευρώ) κατά 65,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 29%, ωστόσο τα σχετικά μεγέθη δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα, δεδομένου ότι στα μέσα του έτους μεταβιβάσθηκε η έως τότε κατά 70% θυγατρική εταιρεία έκδοσης της εφημερίδας "Πρώτο Θέμα". Σε συγκρίσιμη βάση οι πωλήσεις εκτιμάται ότι μειώθηκαν κατά 21-22%. Ο όμιλος κατέγραψε μεικτά κέρδη 33,9 εκατ. ευρώ (-48%), EBITDA -21,1 εκατ. ευρώ (-1.035%), EBIT -27,6 εκατ. ευρώ (-215,5%), κέρδη προ φόρων -33,5 εκατ. ευρώ (-116,5%) και μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας καθαρά κέρδη -31,1 εκατ. ευρώ (-130%). Τα ίδια κεφάλαια (66,3 εκατ. ευρώ της εταιρείας και -0,15 εκατ. ευρώ τρίτων) περιορίστηκαν στο 24,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (268,69 εκατ. ευρώ), ενώ η σχέση δανειακών κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια ανήλθε σε 2,36 από 1,77 έναν χρόνο πριν. Σε δάνεια αναλογεί το 76% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών του, ύψους 148,4 εκατ. ευρώ. Τα νέα μακροοικονομικά δεδομένα "δημιουργούν ένα έντονο πρόβλημα ρευστότητας και αβεβαιότητας μέσα στο οποίο ο όμιλος έχει κληθεί να προσαρμοστεί ταχύτατα και αποφασιστικά, με ταυτόχρονο επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων του", αναφέρεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου του, όπου τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι βασικός άξονας της στρατηγικής του είναι η "διατήρηση των κεκτημένων" στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ. Τα αποτελέσματα του ομίλου ευνοήθηκαν το 2010 από αναβαλλόμενους φόρους 3,3 εκατ. ευρώ, καθώς και από κέρδη πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων της τάξης των 9,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον όμιλο, τα πρώτα στοιχεία για το 2011 δείχνουν ότι "η ανάκαμψη θα είναι αργή", γι' αυτό οι προσπάθειές του αποσκοπούν στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τη συγκράτηση των διαφημιστικών απωλειών και την "ανάσχεση των ανταγωνιστικών πιέσεων, που εντείνονται λόγω της κρίσης".Η μητρική εταιρεία Πήγασος ΑΕ, ως γνωστόν, από τα μέσα του 2010 έχει μετεξελιχθεί σε συμμετοχική εταιρεία, μετά την απόσχιση και την εισφορά του κλάδου έκδοσης εφημερίδων στη θυγατρική Εκδόσεις Έθνος, η οποία εκδίδει πλέον την ομώνυμη εφημερίδα. Η Καθημερινή: Ζημιά 6,1 εκατ. ευρώΗ εταιρεία Η Καθημερινή (Αρ. Αλαφούζος 40,75%, Θεμ. Αλαφούζος 21,62%, Ελένη Αλαφούζου 12,41%, λοιποί μέτοχοι 25,22%) σε ενοποιημένη βάση το 2010 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 82,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2009 (90,7 εκατ. ευρώ) κατά 8,3 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 9%. Κατέγραψε μεικτά κέρδη 19,7 εκατ. ευρώ (-20%), EBITDA -2,7 εκατ. ευρώ (+3,3 εκατ. ευρώ το 2009), EBIT -7 εκατ. ευρώ (-514%), κέρδη προ φόρων -5,8 εκατ. ευρώ (-191%) και μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας καθαρά κέρδη -6,1 εκατ. ευρώ (-159%). Τα ίδια κεφάλαια (110,1 εκατ. ευρώ της εταιρείας και -0,2 εκατ. ευρώ τρίτων) μειώθηκαν κατά 1%, αποτελώντας το 40,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (186,1 εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσματα του ομίλου ευνοήθηκαν το 2010 από κέρδη πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων της τάξης των 6 εκατ. ευρώ, λόγω της εκποίησης του ραδιοφωνικού σταθμού "Μελωδία", ενώ επιβαρύνθηκαν από ζημιά 3 εκατ. ευρώ του ναυτιλιακού κλάδου, καθώς από την αποτίμηση πλοίου θυγατρικής εταιρείας σε εύλογες αξίες προέκυψε επιβάρυνση 1,9 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένου του μεταβιβασθέντος ραδιοφωνικού κλάδου, ο όμιλος παρουσίασε καθαρή ζημιά ύψους 11,6 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές του εκδοτικού και του εκτυπωτικού κλάδου αυξήθηκαν κατά 83% σε 8,05 εκατ. ευρώ, καθώς τα έσοδά τους (72,8 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 10%. Ο όμιλος, που αποφάσισε την πώληση ενός πλοίου του και την παραγγελία κατασκευής δυο νέων δεξαμενοπλοίων, έλαβε και συνεχίζει να λαμβάνει σειρά μέτρων "με σκοπό τον καλύτερο εξορθολογισμό του κόστους παραγωγής και των δαπανών γενικότερα", όπως αναφέρεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου του, όπου τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι κατά το τρέχον έτος επιδιώκει την απορρόφηση μεγαλύτερου μεριδίου διαφημιστικών εσόδων και τη διατήρηση στα ίδια επίπεδα των εσόδων από την...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩhttp://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=285501&cid=9

Δεν υπάρχουν σχόλια: